การบ้านปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

รายการการบ้านที่แนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุกๆวันในช่วงวันหยุดติดต่อกันโดยให้ทำเป็นรายวันเพราะนักเรียนลืมง่าย หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกลงใน Home Reading อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย
ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนได้จัดสรรเวลาให้นักเรียนได้ทบทวนทุกๆวัน พร้อมเซนกำกับให้ด้วย ทั้งนี้มิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ นอกจากเป็นปัญหาหงุดหงิดใจเมื่อต้องมาเร่งทำเมื่อใกล้เปิดเทอม และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกมส์ เพราะเป็นการใช้เวลาว่างที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีนักเรียนไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่คุณครูประจำชั้น

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. อ่านหนังสือนอกเวลา พร้อมทั้งบันทึกลงใน Home Reading ของ ป.2 ( 30 เล่ม ป.2 )
2. ใบงานจิตสาธารณะ
3. ใบงานทักษะชีวิต Cleaning up (สิ่งที่นักเรียนช่วยผู้ปกครองทำได้ในขณะอยู่บ้านช่วงปิดเทอม)
4. ใบงานเกษตร
5. อัดคลิปการอ่านในหนังสือภาษาพาทีบทที่ 1 ชั้น ป.2 หน้า 5-6
6. ทำ Math Warm Up ป.2 วันละชุด
7. ฝึกอ่านในหนังสือภาษาพาที ป.2 บทที่ 1-4
8. ท่องบทอาขยาน “ไก่แจ้” และ รักษาป่า (สามารถฟังทำนองได้ที่
9. ฝึกอ่านคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.2
10. ฝึกอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย ป.2
11. ดูคลิปหนัง 2 เรื่อง (คุณครูจะส่งให้)Last modified: Sunday, 3 March 2019, 12:18 PM