ติดตามภาระงานการบ้าน ช่วงวันหยุดปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื่องในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ แต่การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงของวันหยุดยาวจึงได้มอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองติดตามภาระงานของนักเรียนดังนี้

1. ใบงานกิจกรรมทักษะชีวิต การทำความสะอาดบ้าน การทำอาหาร งานเย็บปักถักร้อย ซ่อมแซมเสื้อผ้า งานเกษตร

2. การเขียนสมุดบันทึก ภาษาอังกฤษ 5 เล่ม

3. คณิตศาสตร์ : แบบฝึกผ่านโปรแกรม Quizizz.com

4. วิทยาศาสตร์ : ให้นักเรียนสังเกตเมฆที่เกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562 แล้วบันทึกผลที่ได้ โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ให้สวยงาม ส่งที่ Email. : nantapong.nu.th@gmail.com

5. English : Make a video clip of the places you will visit or things you will do during the holiday and make a short description about it. (3 minutes) *** Send to adelaida74960@gmail.com

6. ภาษาจีน (เฉพาะนักเรียนโปรแกรมห้อง JET) : Writing a composition about your holiday ,there must be at least ten sentences and ten Chinese characters. As for the others you can write PinYin.

7. การอ่านหนังสือนอกเวลา ตามนโยบายของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 30 เล่ม

8. ดูภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและความคิด

การบ้านปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

ติดตามภาระงานการบ้านช่วงวันหยุด ปิดภาคเรียนที่ 1

เรียนท่านผู้ปกครอง

เนื่องในวันหยุดยาวปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แต่การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงของวันหยุดยาวจึงได้มอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองติดตามภาระงานของนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านดังนี้

1. กิจกรรมการฝึกพูด การกล่าวในโอกาสต่างๆ ต่อหน้าสาธารณะชน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนต้องรับการประเมิน จากการฝึกฝนดังกล่าวในช่วงของปิดภาคเรียน โดยคณะกรรมการวิชาการ

- การกล่าวต้อนรับ

- การกล่าวขอบคุณ

- การกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี

- การกล่าวแสดงความรู้เสียใจ

2. ใบงานทักษะชีวิต

- การทำความสะอาดบ้าน

- การทำอาหาร

- การทำงานเกษตร

- ใบงานจิตสาธารณะ

3. ภาษาอังกฤษ

M.1 - Make a short video Clip about the things you will do during your holiday.

Example : - visiting a place

- doing house hold chores

** Send to adelaida74960@gmail.com

M.2 - Essay writing

** Some people thing it is better for children to grow up in the city, while others think that life in the country side is more suitable.

What are the advantages and disadvantages of both places? (200 words)

M.3 - IELTS Writing task 2

Children who start reading earlier in life, perform better later on in their school studies. How important are early reading skills in a child’s academic performance?

What other per-school factors influence a child’s later academic achievements. (250 words)

4. อ่านหนังสือล่วงหน้าเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านสรุปรายงานเนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งตั้งคำถามประเด็นที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อยเรื่องละ 10 คำถาม โดยสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ครูประจำวิชาตรวจ โดยผ่าน โปรแกรม Edmodo

สังคมศึกษา - ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาศาสตร์ - ลม ฟ้า อากาศ

ภาษาไทย - คิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้, ท่องเว็บเก็บความรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อ่านสรุปรายงานเนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งตั้งคำถามประเด็นที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อยเรื่องละ 10 คำถาม โดยสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ครูประจำวิชาตรวจ โดยผ่าน โปรแกรม Edmodo

สังคมศึกษา - เศรษฐศาสตร์น่ารู้, การอยู่ร่วมกันในสังคม

ประวัติศาสตร์ - อาณาจักรธนบุรี

วิทยาศาสตร์ - ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์

ภาษาไทย - ถกประเด็นทำเป็นรายงาน, ความโชคดีที่มีภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อ่านสรุปรายงานเนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งตั้งคำถามประเด็นที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อยเรื่องละ 10 คำถาม โดยสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ครูประจำวิชาตรวจ โดยผ่าน โปรแกรม Edmodo

สังคมศึกษา - เศรษฐศาสตร์น่ารู้

ประวัติศาสตร์ - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย

วิทยาศาสตร์ - พันธุกรรม

ภาษาไทย - กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี

5. ภาษาจีน (เฉพาะนักเรียนโปรแกรมห้อง JET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. คัดจีน วันละ 10 คำ จากกระดาษ YCT2 (HSK1)

2. เขียนบทความ 2 เรื่อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. คัดจีน วันละ 10 คำ จากกระดาษ HSK3

2. เขียนบทความ 2 เรื่อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทำ Power Point แนะนำเมืองของประเทศจีน คนละ 1 เมือง (รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก)

ลงชื่อ.................................................ผู้ปกครองรับทราบ

ทั้งนี้ การบ้านที่เป็นการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดยผ่านโปรแกรม Quizizz.com คุณครูประจำระดับจะแจ้ง Quizizz.com Account:- ให้นักเรียนทราบโดยผ่านทางเว็บไวต์ teeratadakm.net และเอกสารใบงานต่างๆเกี่ยวกับการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ

Edmodo Account:-

1. Group Name : Mathayom -1 Group Code: zic6t3 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.1)

2. Group Name : Mathayom -2 Group Code: 8catxe (สำหรับนักเรียนชั้น ม2 )

3. Group Name : Mathayom -3 Group Code: mzfsxp (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานครูประจำระดับมัธยมได้โดยตรง ครูณัชธนวรรณ ผิวมา เบอร์โทร 0853512925Daily Homework M.1
Zoom
Friday 11st August 2017

ติดตามภาระงานการบ้านช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560

เรียนท่านผู้ปกครอง

เนื่องในวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 แต่การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงของวันหยุดยาวจึงได้มอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองติดตามภาระงานของนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านดังนี้

1. กิจกรรมวันกตัญญูเพื่อเป็นส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์อันดีด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น การทำอาหารว่างรับประทานร่วมกัน การท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่สำคัญโบราณสถานต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ในการหวงแหนภูมิปัญญาไทย และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ครอบครัวเห็นสมควร(ให้นักเรียนอัดวิดีโอความยาวประมาณอย่างน้อย 5 - 10 นาที ลงในแผ่นซีดี )พร้อมทั้งออกแบบปกซีดีให้เรียบร้อยพร้อมรับการประเมิน

2. การเขียนสมุดบันทึก ภาษาอังกฤษ 5 เล่ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- ทักษะการเขียนสื่อความ การเขียนบันทึกเล่าเรื่อง โดยนำกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกับครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษวันหยุดยาว ทั้งนี้นักเรียนสามารถพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และส่งผลงานการเขียนของนักเรียน โดยส่งผ่านโปรแกรม EDMODO

- การทำแบบทดสอบทบทวนบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Quizizz.com วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์

- (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1JET) ท่องSentence Patterns บทที่1-5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- ทักษะการเขียนสื่อความ การเขียนบันทึกเล่าเรื่อง โดยนำกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกับครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษวันหยุดยาว ทั้งนี้นักเรียนสามารถพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และส่งผลงานการเขียนของนักเรียน โดยส่งผ่านโปรแกรม EDMODO

- การทำแบบทดสอบทบทวนบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Quizizz.com วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์

- อ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในหนังสือ English for life หน้า 115 หัวข้อ 31.1 ทั้งนี้ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทสนทนาส่งผ่าน LINE ครูภาณุมาษ โพธิ์ทอง โดยตรงเท่านั้น

- (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.2JET) ท่องSentence Patterns บทที่ 6-10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ทักษะการเขียนสื่อความ การเขียนบันทึกเล่าเรื่อง โดยนำกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกับครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษวันหยุดยาว ทั้งนี้นักเรียนสามารถพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และส่งผลงานการเขียนของนักเรียน โดยส่งผ่านโปรแกรม EDMODO

- การทำแบบทดสอบทบทวนบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Quizizz.com วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์

- (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3JET) ท่องคำศัพท์ HSK3 คำที่ 401 - 450

ลงชื่อ.................................................ผู้ปกครองรับทราบ

หมายเหตุ

Edmodo Account:-

1. Group Name : Mathayom -1 Group Code: zic6t3 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.1)

2. Group Name : Mathayom -2 Group Code: 8catxe (สำหรับนักเรียนชั้น ม2 )

3. Group Name : Mathayom -3 Group Code: mzfsxp (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3)

Quizizz.com Account:-

ม.1 ภาษาไทย 795308 ประวัติศาสตร์ 615593 คณิตศาสตร์ 801482

วิทยาศาสตร์ 359790 ภาษาอังกฤษ 609350

ม.2 ภาษาไทย 837799 สังคมฯ 914148 คณิตศาสตร์ 981629

วิทยาศาสตร์ 057845 MATH ENGLISH -931160 -786586 -786586 (ทำทั้งสามโค๊ด)

ภาษาอังกฤษ 748250

ม.3 ภาษาไทย 741716 สังคมฯ 978223 คณิตศาสตร์ 868052

วิทยาศาสตร์ 411615 ภาษาอังกฤษ 227877

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานครูประจำระดับมัธยมได้โดยตรง

ครูพยุงศักดิ์ เพชรจินดา เบอร์โทร 0860120523 ครูยุวเรศ อินทร์ปัญญา เบอร์โทร 0863880876


Thursday 27th July 2017
เนื่องจากในวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 แต่การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงของวันหยุดยาวจึงได้มอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1.ใบงาน กิจกรรมทักษะชีวิต การทำความสะอาดบ้าน การทำอาหาร งานบ้านเย็บปักถักร้อย ซ่อมแซมเสื้อผ้า งานเกษตร (ให้นักเรียนอัดวิดีโอการฝึกทักษะชีวิตความยาวประมาณอย่างน้อย 5-10 นาที ลงในแผ่นซีดี) พร้อมทั้งออกแบบปกซีดีให้เรียบร้อยพร้อมรับการประเมิน
2.การเขียนบันทึก ภาษาอังกฤษ 5 เล่ม
3.ฝึกทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน หัวข้อ เป้าหมายในชีวิต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.เขียนบทสนทนา โดยนำเนื้อหา การเรียนวิชาสังคม มาสร้างบทสนทนา เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.ทบทวนบทเรียนทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดในโปรแกรม Quizizz.com วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (คณิตศาสตร์ ทำในใบงาน)
Friday 9th June 2017
Telephone Test
T.Chris 097-941-3093
Saturday : 9.00 am - 12.00 pm
1.00 pm - 5.00 pm
Topic : (Old Student) Memorable Experience and Holiday
(New Student) Personal Information
23rd August 2016
English
1. Vocabulary
2. Do exercise in Grammar book.
3. Practice reading

ประจำวันพุธที่ 8 มิ.ย. 2559
English
- Role play
- Foundation Day Card

ประจำวันจันทร์ที่ 16 ก.พ. 58

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ

คณิตศาสตร์(พื้นฐาน) :

1) คู่อันดับและกราฟ

2) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ


คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) :

1) พหุนาม

2) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Last modified: Thursday, 27 December 2018, 10:58 AM