15th-28th  February 20191.อ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาค

2. ฝึกท่องสูตรคูณ

3. แนวข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2

4. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนทีี่ 2Last modified: Friday, 15 February 2019, 12:55 PM