ติดตามภาระงานการบ้านช่วงวันหยุด ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรียนท่านผู้ปกครอง

เนื่องในวันหยุดยาวปิดภาคเรียนที่ 2 แต่การเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงของวันหยุดยาวจึงได้มอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองติดตามภาระงานของนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านดังนี้

1. กิจกรรมการฝึกพูด การกล่าวในโอกาสต่างๆ ต่อหน้าสาธารณะชน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 นักเรียนทุกคนต้องรับการประเมิน จากการฝึกฝนดังกล่าวในช่วงของปิดภาคเรียน โดยคณะกรรมการวิชาการ

- การกล่าวต้อนรับ - การกล่าวขอบคุณ

- การกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี - การกล่าวแสดงความรู้เสียใจ

2. ใบงานทักษะชีวิต

- การทำความสะอาดบ้าน - การทำอาหาร

- การทำงานเกษตร - ใบงานจิตสาธารณะ

3. ภาษาอังกฤษ

M.2

- Write in Free Writing Notebook

- Make a diary of your everyday activities during.

- Write at least 5 – 10 sentences everyday in an essay from.

- Use the past simple form.

Essay writing :

** Some people thing it is better for children to grow up in the city, while others think that life in the country side is more suitable.

What are the advantages and disadvantages of both places? (200 words)

M.3

IELTS Vobulary

- Look for English meaning.

- Use Vocabulary in sentences.

- IELTS Writing task 2

Children who start reading earlier in life, perform better later on in their school studies. How important are early reading skills in a child’s academic performance?

What other per-school factors influence a child’s later academic achievements. (250 words)

4. อ่านหนังสือล่วงหน้าเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. อ่านสรุปรายงานเนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งตั้งคำถามคิดวิเคราะห์ ประเด็นที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อยเรื่องละ 10 คำถาม พร้อมทั้งเขียนคำตอบอธิบายอย่างละเอียด โดยสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ครูประจำวิชาตรวจ โดยผ่าน โปรแกรม Edmodo

- สังคมฯ : ทวีปยุโรป

-ประวัติฯ : พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา

-วิทยาศาสตร์ : เรื่องธาตุ และการแยกสาร

-ภาษาไทย : โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

2. คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึก Math Review วันละ 1 Level

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อ่านสรุปรายงานเนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งตั้งคำถามคิดวิเคราะห์ ประเด็นที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อยเรื่องละ 10 คำถาม พร้อมทั้งเขียนคำตอบอธิบายอย่างละเอียด โดยสามารถพิมพ์เอกสารบันทึกความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ครูประจำวิชาตรวจ โดยผ่าน โปรแกรม Edmodo

- สังคมฯ : ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

-ประวัติฯ : พัฒนาการอาณาจักรรัตนโกสินทร์

-วิทยาศาสตร์ : เทคโนโลยีอวกาศ

-ภาษาไทย : ภาษาไทยในวรรณคดี

2. สังคมฯ ประวัติศาสตร์ : ศึกษาประวัติชุมชนของตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลหลักฐานต่างๆ การสัมภาษณ์ รูปถ่ายเก่าๆข้อมูลจากสถานที่ราชการ จัดทำวิดีโอและรูปเล่ม ทั้งนี้งานทั้งหมดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นหลักในการเขียนงาน และเป็นข้อมูลในการทำโครงงานรักบ้านเกิด

3. วิทยาศาสตร์ : ให้นักเรียนสืบค้นความรู้กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบัน แล้วนำเสนอข้อมูลโดยใช้ IT เพื่อให้ครูประเมินผล โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด

- การสืบค้นข้อมูล

- การอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ

- การระบุเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ

4. . คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกในหนังสือ O–net วันละ 1 หน้า

ภาษาจีน (เฉพาะนักเรียนโปรแกรมห้อง JET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. คัดจีน วันละ 10 คำ จากกระดาษ YCT3

2. เขียนบทความ 8 เรื่อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. คัดจีน วันละ 10 คำ จากกระดาษ HSK3

2. เขียนบทความ 8 เรื่อง

5. การอ่านหนังสือนอกเวลา ตามนโยบายของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 30 เล่ม

6. ดูภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและความคิด อาทิเช่น For ever , Forrest gump , Sully

ลงชื่อ.................................................ผู้ปกครองรับทราบ

ทั้งนี้ การบ้านที่เป็นการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดยผ่านโปรแกรม Quizizz.com คุณครูประจำระดับจะแจ้ง Quizizz.com Account:- ให้นักเรียนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ teeratadakm.net และเอกสารใบงานต่างๆเกี่ยวกับการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ

Edmodo Account:-

1. Group Name : Mathayom -2 Group Code: 8catxe (สำหรับนักเรียนชั้น ม 2 )

2. Group Name : Mathayom -3 Group Code: mzfsxp (สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 )

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานครูประจำระดับมัธยมได้โดยตรง

ครูยุวเรศ อินทร์ปัญญา เบอร์โทร 0863880876

ครูณัชธนวรรณ ผิวมา เบอร์โทร 085351292


Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 03:47 PM