โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786) ครูรพีพร 081-170-5441

สิ่งเน้นย้ำและการบ้านปิดเทอม

1. ฝึกฝนและการนำเสนอ

1.1 อ่านหนังสือนอกเวลา และบันทึกลงใน Home Reading

1.2 ฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย

1.3 อ่านทบทวนหนังสือทุกวิชาเพื่อศึกษาเนื้อหา

1.4 Watch Movie : The Princess Switch , Lost in Space

2 ใบงานทักษะชีวิต

2.1 ด้านการเกษตร (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.2 ด้านงานบ้าน (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.3 ด้านการทำอาหาร (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.4 ด้านจิตสาธารณะ (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

3 การบ้านฝึกปฏิบัติ

3.1 เขียน Essay : เกี่ยวกับวันหยุดของตนเอง โดยคิดหัวข้อเรื่องเอง 3 เรื่อง

3.2 Math Warm Up วันละ 1 Level ในหนังสือ Math Warm Up

3.3 Beloved Hometown : แนะนำบ้านเกิดของตนเองทำเป็น Project นำเสนอเป็นclip วิดีโอสั้นๆ ตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน บรรยายโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.4 เขียน Projectการเรียนรู้บูรณาการตามความสนใจ ตามเนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก นอกเหนือจากที่ได้บูรณาการร่วมกันก่อนปิดภาคเรียน 3 Projects ทำลงในกระดาษ A4 หรือลงในโปรแกรม Mind Mapping จากคอมพิวเตอร์ ตามความสามารถของตนเองLast modified: Wednesday, 6 March 2019, 11:21 PM