โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ

คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786)


รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


1. อ่านหนังสือนอกเวลาและบันทึกลงใน Home Reading

2. คลิป VDO แนะนำจังหวัดของตนเอง (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

- สถานที่

- ความสำคัญ

- แหล่งท่องเที่ยว

*** เชื่อมโยงโครงงาน “รักบ้านเกิด”***

ใบงานทักษะชีวิต

3. ทำใบงานทักษะชีวิต สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านในช่วงปิดเทอม และบรรยายวิธีทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น

- การปลูกต้นไม้

- การทำความสะอาดบ้าน

- การทำอาหาร

- จิตสาธารณะ

4. Movie: Monk, The Mentalist

5. Math Review วันละ 1 Level ในหนังสือ Math Warm Up

รายการการบ้านช่วงปิดภาคเรียนที่ 1

( 30 ก.ย. - 31 ต.ค. 60 )

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

----------------------------------------------------------------------

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน

หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home

Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือ

นอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการ

ทบทวนใดๆ

และขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม

การเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ

คุณครูภัทนิกุล ( 089-4929760 ) คุณครูเพชรรัตน์ ( 081-2834786 ) คุณครูณัฐกฤตา ( 064-7168356 )

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. อ่านหนังสือนอกเวลาและบันทึกลงใน Home Reading

2. อ่านภาษาพาทีบทที่ 9 - 12 ( อ่าน คิดวิเคราะห์ สื่อความลงในสมุดแบบฝึกหัด )

3. อ่าน Maths in English Book 2 unit 1 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา 15 คำ

4. อ่าน Science in English unit 5 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา 15 คำ

5. อ่าน Lets go unit 5 and 7 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา 20

*** สรุปคำศัพท์ เป็นMind Mapping ***

6. คลิป VDO ประมาณ 2 นาที ( My Holiday )

7. Essay : ( My Holiday )

*** สอบโดยใช้โปรแกรม ***

8. English O-NET Quizizz.com Code (It will be sent on LINE) ( ปี 51,53 )

9. Science Quizizz.com Code ( 043032 )

10. Thai O-NET Quizizz.com Code (It will be sent on LINE) ( ปี 53 59 )

ใบงานทักษะชีวิต

- Life Skill Worksheet

- แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

- ใบงานเกษตร

11. อ่านและศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 4 แผนบูรณาการ ( ในMind Mapping )

12. Movie : NCIS , The Mentalist , Madam Scretary , Monk , Avatar , Chesapeake ShoresLast modified: Monday, 5 March 2018, 01:35 PM