หนังสืออ่านนอกเวลานักเรียนระดับชั้น ป.4-6

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ

คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786) คุณครูพุทธรักษ์ (061-408-1846)

E-mail address: Putt2535@hotmail.com

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. อ่านหนังสือนอกเวลาและบันทึกลงใน Home Reading

2. อ่านเนื้อเรื่องในภาษาพาที บทที่ 1-18 โดยให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องในแต่ละบททั้ง 18 บท Mind Mapping (A4)

3. ท่องคำศัพท์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ท่อง – ฝึกสะกดคำ)

4. คลิป VDO นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นำเสนอ สิ่งที่น่าสนใจและแนะนำความสำคัญการท่องเที่ยว

(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

***Quizizz : O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไทย : คณิต : วิทย์ : ภาษาอังกฤษ)***

5. Date: March 5-16, 2018 Quizizz.com

ภาษาไทย (_______________) : คณิตศาสตร์ (_______________)

วิทยาศาสตร์ (______________) :

ภาษาอังกฤษ (______________)

6. Date: March 19-30, 2018 Quizizz.com

ภาษาไทย (_______________) :

คณิตศาสตร์ (_______________)

วิทยาศาสตร์ (______________) :

ภาษาอังกฤษ (______________)

7. Date: April 2-13, 2018 Quizizz.com

ภาษาไทย (_________________) :

คณิตศาสตร์ (_______________)

วิทยาศาสตร์ (______________) :

ภาษาอังกฤษ (______________)

8. Date: April 16-27, 2018 Quizizz.com

ภาษาไทย (________________) :

คณิตศาสตร์ (_______________)

วิทยาศาสตร์ (______________) :

ภาษาอังกฤษ (______________)

ใบงานทักษะชีวิต

9. ทำใบงานทักษะชีวิต สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านในช่วงปิดเทอม และบรรยายวิธีทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น การปลูกต้นไม้, การทำความสะอาดบ้าน, การทำอาหาร เป็นต้น

10. Essay: Describing a photo (Worksheet)

11. Movie: Monk, The Mentalist

12. Math Review วันละ 1 Level ในหนังสือ Math Warm Up
การบ้านปิดภาคเรียนที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786) คุณครูพุทธรักษ์ (061-408-1846

E-mail address: Putt2535@hotmail.com


รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. อ่านหนังสือนอกเวลาและบันทึกลงใน Home Reading

2. อ่านภาษาพาที บทที่ 7 เรื่อง “จากคลองสู่ห้องแอร์” และบทที่ 10 เรื่อง “ชีวิตมีค่า” โดยให้นักเรียนสรุปโครงเรื่อง (A4) พร้อมแผนภาพความคิด

3. อ่าน Maths in English Book 2 unit 1 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา15 คำ

4. อ่าน Science in English unit 5 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา 15 คำ

5. อ่าน Let’s go unit 5 and 7 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมายมา 20 คำ

***สรุปคำศัพท์ เป็น Mind Mapping***

6. อ่านข่าวเป็นคลิป VDO ประมาณ 2 นาที นักเรียนสามารถเลือกอ่านข่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

7. ให้นักเรียนอัดคลิป VDO สาธิตการทดลอง เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” พร้อมสรุปผลการทดลอง โดยการหาแรงลัพธ์ (ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที) 20 คะแนน

***สอบโดยใช้โปรแกรม Quizizz.com***

8. English Quizizz.com Code (to be sent on LINE) – Date: October 4-6, 2017

9. Science Quizizz.com Code (to be sent on LINE) – Date: October 11-13, 2017

10. วิทยาศาสตร์: เรื่อง “การหาแรงลัพธ์” - Code: (to be sent on LINE) Date: October 18-20, 2017ใบงานทักษะชีวิต

11. ทำใบงานทักษะชีวิต สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านในช่วงปิดเทอม และบรรยายวิธีทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น การปลูกต้นไม้, การทำความสะอาดบ้าน, การทำอาหาร เป็นต้น

12. Essay: Describing a photo (Worksheet)

13. Movie: Monk, The Mentalist


Last modified: Monday, 5 March 2018, 01:26 PM