โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786) คุณครูพุทธรักษ์ (061-408-1846)

สิ่งเน้นย้ำและการบ้านปิดเทอม

1. ฝึกฝนและการนำเสนอ

1.1 อ่านหนังสือนอกเวลา และบันทึกลงใน Home Reading

1.2 ฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย

1.3 อ่านทบทวนหนังสือทุกวิชาเพื่อศึกษาเนื้อหา

1.4 Watch Movie : The Crown, The Mentalist

2. ใบงานทักษะชีวิต

2.1 ด้านการเกษตร (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.2 ด้านงานบ้าน (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.3 ด้านการทำอาหาร (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

2.4 ด้านจิตสาธารณะ (สามารถ Download ได้ใน www.Teeratadakm.net)

3. การบ้านฝึกปฏิบัติ

3.1 เขียน Essay : เกี่ยวกับวันหยุดของตนเอง โดยคิดหัวข้อเรื่องเอง 3 เรื่อง

3.2 Math Warm Up วันละ 1 Level ในหนังสือ Math Warm Up

3.3 English on Tour : แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ 1 สถานที่ มีผู้ปกครองเข้าร่วมในการนำเสนอ และทำเป็น clip วิดีโอสั้นๆ น่าสนใจมีความยาวไม่เกิน 1 นาที

3.4 เขียน Projectการเรียนรู้บูรณาการตามความสนใจ ตามเนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก นอกเหนือจากที่ได้บูรณาการร่วมกันก่อนปิดภาคเรียน 2 Projects ทำลงในกระดาษ A4 หรือลงในโปรแกรม Mind Mappingจากคอมพิวเตอร์ ตามความสามารถของตนเอง


หนังสืออ่านนอกเวลานักเรียนระดับชั้น ป.4-6Last modified: Wednesday, 6 March 2019, 11:20 PM