หนังสืออ่านนอกเวลานักเรียนระดับชั้น ป.4-6


โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวัน หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกใน Home Reading อีกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันด้วย

ดังนั้นขณะที่บุตรหลานของท่านทำการบ้าน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดสละเวลาดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสร้างพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการฝึกอ่านภาษาอังกฤษและหนังสือนอกเวลา พร้อมให้น้องเล่าเรื่องที่ได้ฝึกอ่านให้ฟัง อีกทั้งมิให้หมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ

ขอความร่วมมือเรื่องไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม และใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในภาคเรียนถัดไป กรณีไม่เชื่อฟัง หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือประจำระดับ

คุณครูภัทนิกุล (089-4929760) คุณครูเพชรัตน์ (081-2834786) คุณครูพุทธรักษ์ (061-408-1846)

E-mail address: Putt2535@hotmail.com

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. อ่านหนังสือนอกเวลาและบันทึกลงใน Home Reading

2. อ่านเนื้อเรื่องในภาษาพาที บทที่ 1-16 โดยให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องในแต่ละบททั้ง 16 บท (A4)

3. ท่องคำศัพท์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. อ่าน Maths in English Book 1 unit 1 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมาย

5. อ่าน Science in English unit 1 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมาย

6. อ่าน Let’s go unit 1-3 พร้อมจำคำศัพท์ที่ไม่ทราบและหาความหมาย

7. คณิตศาสตร์ Group A : ข้อสอบแข่งขัน Group B : แบบฝึกหัดทบทวน ( 30 ข้อ )

***สรุปคำศัพท์ เป็น Mind Mapping***

8. อ่านข่าวเป็นคลิป VDO ประมาณ 2 นาที 2 ข่าว อ่านข่าวภาษาไทย 1 ข่าว และอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 1 ข่าว

9. ให้นักเรียนอัดคลิป VDO สาธิตการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ประมาณ 3 นาที นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

***สอบโดยใช้โปรแกรม Quizizz.com***

10. English Let’s go Quizizz.com Code (_______________) – Date: March 4-10, 2018

11. Science in Eng Quizizz.com Code (________________) – Date: March 11-17, 2018

12. ภาษาไทย: Quizizz.com Code (________________) - Date: March 18-24, 2018

13. Math Review: Quizizz.com Code (________________) - Date: March 18-24, 2018

ใบงานทักษะชีวิต

14. ทำใบงานทักษะชีวิต สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านในช่วงปิดเทอม และบรรยายวิธีทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น การปลูกต้นไม้, การทำความสะอาดบ้าน, การทำอาหาร เป็นต้น

15. Essay: Describing a photo (Worksheet)

16. Movie: Monk, The Mentalist

17. Math Review วันละ 1 Level ในหนังสือ Math Warm Up
การบ้านปิดภาคเรียนที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560เรียนผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2560

รายการการบ้านตามแนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนทุกๆวันในช่วงปิดเทอมนี้ เพราะนักเรียนลืมง่าย

หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วัน โดยให้อ่านหนังสือนอกเวลา แล้วบันทึกลงใน Home Reading อ่านภาษาอังกฤษจาก e-booking หรือดูหนัง Soundtrack อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง (ตามตัวอย่างรายชื่อหนังที่แนบมาด้วยค่ะ)

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนได้จัดสรรเวลาให้นักเรียนได้ทบทวนทุกๆวันพร้อมเซ็นกำกับเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จให้ด้วยจักขอบคุณยิ่ง โดยเฉพาะการท่องศัพท์และการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ซึ่งครูได้ให้ ตามศักยภาพของเด็ก พร้อมทั้งอธิบายและตรวจสอบความเข้าใจกับนักเรียนแล้วอีกทั้งห้ามมิให้สะสมการบ้านไว้หลายวันเพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใดๆ นอกจากเป็นปัญหาหงุดหงิดใจเมื่อต้องมาเร่งทำและขอความร่วมมือเรื่อง ไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม เพื่อเป็นการป้องกันการใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนต่อไป

กรณีที่นักเรียนไม่เชื่อฟังหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อครูที่ปรึกษาประจำระดับหรือหากนักเรียนมีข้อสงสัยใดในการบ้านกรุณาติดต่อครูผู้สอนได้ทางโทรศัพท์หรือ ทาง e-mail ค่ะ


ครูประจำระดับประถมปลาย

ครูภัทนิกุล แก้วมรกต Tel. 089-4929760

ครูเพชรัตน์ หมวกเครือ Tel. 081-2834786

ครูธารินี บัวมา Tel. 089-4399454 e-mail: nuch.tarinee@gmail.com

ครูวรรณรัตน์ รัตนวัน Tel. 085-1621129รายการการบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

1. ใบงานทักษะชีวิต (Life Skill)

1) งานบ้าน

- ให้นักเรียนบันทึกข้อมูล รูปภาพ แล้วสรุปในใบงาน (ตามตัวอย่าง Download ใน KM)

2) การประกอบอาหาร (Cooking)

- ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในการประกอบอาหาร (วัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการทำ/ขั้นตอนการทำ/ผลการประเมินจากผู้ปกครอง/ความภาคภูมิใจ ฯลฯ ) (มีรูปภาพประกอบหรือ Clip VDO)

***ให้ทำตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน***


2. การบ้าน อ่าน คิดวิเคราะห์และการนำเสนอ ผ่าน Clip VDO

- ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่นักเรียนสนใจ ( ภาษาไทย 1 เรื่อง , ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง ) ความยาวไม่เกิน 2 นาที

3. ฝึกร้องเพลงของโรงเรียน ( สอบเปิดภาคเรียน )

4. การเตรียมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2

- ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าตามแนวแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้ร่วมกันคิดก่อนปิดภาคเรียน

5. Home Reading

- ให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาตามรายการของหนังสืออ่านนอกเวลา ป.4 หรืออ่านเพิ่มเติม พร้อมทั้งบันทึกลงในสมุด Home Reading

6. ตัวอย่างหนังที่ควรดูในช่วงปิดเทอม

1) NCIS

2) The Mentalist

3) Monk

4) Avatar

5) Madam Scretary

6) Chesapeake Shores

7. Mathematic in English อ่าน Book 2 Unit 1 พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุด Vocabulary และแปลความหมาย มา 15 คำ

8. Science อ่าน Unit 4 : Light and Vision พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุด Vocabulary และแปลความหมาย มา 15 คำ

9. Let’s go อ่าน Unit 1-8

10. แบบฝึกหัดเพิ่มในโปรแกรม Quizizz

1) Maths in English ( Review Term1)

(Code : 493949) หมดเวลาทำ : 9/10/60 เวลา 23.45 น.

2) Mixed Multiplication & Division P.4 (Review)

(Code : 401618) หมดเวลาทำ : 9/10/60 เวลา 23.45 น.

3) ภาษาไทย ชุดที่ 1

(Code : 984011) หมดเวลาทำ : 6/10/60 เวลา 21.00 น.

4) ภาษาไทย ชุดที่ 2

(Code : 137394) หมดเวลาทำ :13/10/60 เวลา 21.00 น.Last modified: Monday, 5 March 2018, 01:34 PM