การบ้านปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


รายการการบ้านที่แนบชุดนี้ เพื่อให้นักเรียนทบทวนทุก ๆ วันในช่วงวันหยุดติดต่อกัน โดยให้ทำเป็นรายวันเพราะนักเรียนลืมง่าย หากนักเรียนทำอย่างตั้งใจจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และให้อ่านหนังสือนอกเวลาพร้อมบันทึกลงใน Home Reading อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ต่อวันด้วย
ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดสรรเวลาให้นักเรียนได้ทบทวนทุก ๆ วัน พร้อมเซ็นกำกับให้ด้วย ทั้งนี้มิให้เป็นการหมกการบ้านไว้หลายวัน เพราะไม่เกิดประโยชน์ในการทบทวนใด ๆ นอกจากเป็นปัญหาหงุดหงิดใจเมื่อต้องมาเร่งทำเมื่อใกล้เปิดเทอม และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นเกม เพราะเป็นการใช้เวลาว่างที่เปล่าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเรียนใน ภาคเรียนถัดไป กรณีนักเรียนไม่เชื่อฟังหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่คุณครูประจำชั้น

รายการการบ้านปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ใบงานจิตสาธารณะ

2. ใบงาน cleaning up ทักษะชีวิต (สิ่งที่สามารถช่วยคุณพ่อ คุณแม่ทำได้ในขณะอยู่บ้านช่วงปิดเทอม)

3. ใบงาน Healthy food Good Health

4. อ่านหนังสือนอกเวลา แล้วบันทึกลงใน สมุด Home Reading (สรุปความรู้ลงในช่อง comment)


5. ฝึกอ่านและฝึกท่องบทอาขยานหลัก ป.3

-

-

6. อ่านหนังสือภาษาพาทีและ Let’s go book ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

7. อัดคลิปวีดิโอ (ส่งมาที่ไลน์หรือ E – Mail ของคุณครูประจำชั้น)

- ท่องสูตรคูณ แม่ 7-12 (ภาษาอังกฤษ)

- ท่องบทอาขยานหลัก ป.3

(เด็กน้อย วิชาหนาเจ้า)

8. Math Warm Up (วันละ 1 หน้า)

9. Clip Movie

-

-


**รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา ป.2**

Last modified: Sunday, 3 March 2019, 03:36 PM