Course categories

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)1
Kindergarten3
ประถมศึกษาปีที่ 1 (Prathom 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)6
ประถมศึกษาปีที่ 2 (Prathom 2)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)5
ประถมศึกษาปีที่ 3 (Prathom 3)

ข้อสอบ O-NET ป.33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)12
ประถมศึกษาปีที่ 4 (Prathom 4)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics) 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

English P.47

Chinese P.41
ประถมศึกษาปีที่ 5 (Prathom 5)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

Chinese P.5

English P.55
ประถมศึกษาปีที่ 6 (Prathom 6)

ข้อสอบ O-NET ป.610

รวมข้อสอบ4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

English P.63

Chinese P.6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (Matthayom 1)2

รวมข้อสอบ1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

English M.15

Chinese M.12

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (Matthayom 2)1

รวมข้อสอบ1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา3

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยี1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

English M.24

Chinese M.22

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (Matthayom 3)1

ข้อสอบ O-NET ม.35

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี1

โครงงานรักบ้านเกิด (My Beloved Home Town Project)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)

Chinese M.34

English M.37

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1
TeeratadaKM for Teachers1