ประถมศึกษาปีที่ 6 (Prathom 1)
Sub-categories
ข้อสอบ O-NET ป.6
รวมข้อสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Learning Area of Thai Language)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Learning Area of Mathematics)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Area of Science)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)