กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learning Area of Foreign Languages)
Sub-categories
Chinese M.3
English M.3