กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 (Learning Area of Thai Language)
  • ให้หาคำศัพท์ที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งเขียนอธิบายว่ามักเขียนผิดอย่างไร และเขียนให้ถูกได้อย่างไร โดยทำใน microsoft word และอัพโหลดไฟล์ส่งมาสัปดาห์ละ 20 คำ โดยกำหนดส่งไม่เกินวันศุกร์ของทุกสัปดาห์