กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1
 • สมองส่วนหน้า

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

  สมองส่วนท้าย

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น

   

  สมองส่วนหน้า

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

  สมองส่วนท้าย

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

  ...........................................

   

   


 • ท่าฟรีสไตล์

  ศืกษาความสำคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและหลักการเลือกอาหารที่เหมาะกับวัยและปํญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการขาดและเกิน ศึกษาเกี่ยวกับการเคลือนไหวของร่างกาย การควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเล่นกีฬาในลักษณะผสมผสาน การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกลไกล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับความเร็ว ความแข็งแรง ความอ่อนตัว ความคล่องแคลวว่องไว ความอดทนและการทรงตัว ปฏิบัติ่ท่ากายบริหาร เพื่อการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา และการคลายอุ่นหลังการเล่นกีฬา ชื่นชมคุณค่าความงามและตระหนักถึงหลักการของความปลอดภัยในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการออกกำลังกาย และช่วยเหลือตนเองได้เมี่อเผชิญสถานการณ์อันตรายรหัสตัวชี้วัด พ๑.๑ ม,๑/๑ , ม.๑/๒ ม.๑/๓ พ.๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ พ.๓.๑, ม๑/๑ ม, ๑/ ๒ ม,๑/๓ พ๓.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม. ๑/๕ ม.๑/๖ พ. ๔/๑ ม. ๑/๑ พ.๔/๑ ม. ๑/๒