กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

  • ท่ากบ

    ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเอง

    ชีวิตและครอบครัวศึกษา อาหารและโภชนาการกับการดำรงชีวิต มีความรู้และเกิดทักษะการเคลื่อนไหว เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม กิจกรรมนันทนาการ เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา กฎ กติกา กลวิธีรับและรุก ตัดสินใจในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานและปลอดภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เห็นคุณค่าในหลักและวิธีการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ นันทนาการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพความปลอดภัยในชีวิต ตระหนักและเห็นคุณค่าในการตัดสินใจและปฏิบัติตนในการแก้ปัญหา การป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด อุบัติเหตุและอาการผิดปกติทางร่างกาย และทางจิตใจ เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต