กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (Learning Area of Health and Physical Education)
  • เป็นการให้ความรู้เกี่ยท่าผีเสื้อวกับทักษะในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะกรีฑา ทักษะกีฬา ทักษะยืดหยุ่น ทักษะว่ายน้ำ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคคางทูม โรคหัด โรคท้องเสีย มีความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อปฏิบัติในการรักษาความสะอาดของอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด มีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชาย – หญิง วัยต่าง ๆ ของมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน และวิธีตรวจสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย ๆ สามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม มีทักษะสื่อสารเพื่อสุขภาพและวิธีการขจัดความเครียดที่ถูกต้อง