กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ท่าฟรีสไตล์

    ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีเนื้อหาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะกรีฑา ทักษะกีฬา ทักษะยืดหยุ่น ทักษะว่ายน้ำ และให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้สุกใส โรคเครียด มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยและตามเพศ มีความามรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ นอกจากนี้ยังให้มีทักษะและมีความเข้าใจชนิดกีฬาเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับยาและการเลือกใช้ยา เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (รวมถึงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ) สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับความหมายและเครื่องหมายเตือนอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค – บริโภค สื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง