กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (Learning Area of Health and Physical Education)
  • ท่ากบ

    เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะกรีฑา ทักษะกีฬา ทักษะยืดหยุ่น ทักษะว่ายน้ำโดยให้ ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคตาแดง โรคหวัด เหา มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย มีความรู้และสามารถปฏิบัติให้มีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารและการพักผ่อนที่เหมาะสม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจ เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถสื่อสารเมื่อเจ็บป่วย รู้วิธีการปฏิเสธเพื่อการมีสุขภาพดี