กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 (Learning Area of Social Studies, Religion and Culture)
 • แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  (สาระที่  2 
  หน้าที่พลเมือง 
  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม)
   ชุดที่ 
  1

  จำนวน  80 
  ข้อ   คะแนนเต็ม   80 
  คะแนน    เวลา  90 
  นาที

   

   

  คำชี้แจง     
  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

   

  มาตรฐาน  ส  2 .1    ป.6/1
   ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน

  1. 
  การดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเราจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไร

                  1. ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน                                              2.  ปฏิบัติตามกฎหมาย

                  3.  ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน                        4.  ปฏิบัติตนตามสบาย

  2.   ด.ช.
  ณเดชเข้าแถวเคารพธงชาติ 
  ไหว้พระสวดมนต์ 
  แผ่เมตตาหน้าเสาธงทุกเช้าเมื่อมาโรงเรียน   

        แสดงว่า ด.ช.ณเดช  ปฏิบัติตนตามหลักวิถีประชาธิปไตยในข้อใด

                  1.  วัตถุธรรม                                                                        2.  ปัญญาธรรม

                  3.  สามัคคีธรรม                                                                  4.  คารวธรรม

  3.  เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

                 1.  ได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง                                 2.  ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

                 3.   เป็นผู้นำของสังคมได้                                                 4. 
  ได้เป็นบุคคลที่ควรยกย่อง

  4.  บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติตนตามหลักสามัคคีธรรม

                  1.  ก้อยปฏิบัติตนตามข้อบังคับของโรงเรียน

                  2.
  แก้วช่วยเพื่อนคิดออกแบบวางแผนในการทำงาน

                  3.  กล้าทำความเคารพพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนเสมอ

                  4.  กุ้งโต้แย้งกับหัวหน้าห้องเรื่องการจัดกิจกรรม

  5.  การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อกฎระเบียบทางสังคม

                  1.  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย                                              2.  ทิ้งขยะลงในถังริมทางเดิน

                  3.  ใช้สีเขียนภาพตกแต่งตามผนังรั้วโรงเรียน              4. 
  ขับรถแซงคันอื่นทางซ้ายอย่างช้า ๆ

  6.   ลักษณะในข้อใดไม่ใช่การใช้หลักวิถีประชาธิปไตย

                  1.  หยกแก้ปัญหาด้วยเหตุผล                                            2.  ปิ่นช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้อง

                  3.  ปืนแอบอ่านจดหมายของเพื่อน                                 4.  ป้อมพูดกับเพื่อด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

  7.   การประดับธงชาติตามบ้านเรือนในวันสำคัญต่าง ๆ
  แสดงถึงคุณธรรมในข้อใด

                  1.  คารวธรรม                                                                      2.  ปัญญาธรรม

                  3.  คุณธรรม                                                                         4.  สามัคคีธรรม

  8.  บุคคลในข้อใดแสดงออกด้านเสรีภาพได้อย่างเหมาะสม

                  1.  ปอไปร่วมวิ่งการกุศลในวันเด็กแห่งชาติ                 

  2. 
  เม่นวิ่งปีนเกาะกลางถนนเพื่อข้ามถนนให้ทันไปโรงเรียน

  3. 
  ป้อมชวนเพื่อน ๆแข่งรถมอเตอร์ไซด์ที่ปากซอยในวันหยุด

  4. 
  เป็ดรวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปเล่นทายผลฟุตบอลเพื่อหารายได้พิเศษ

  9. นายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดำ  ทำให้นายดำต้องเอาเงินทองมามอบให้  นายแดงกระทำผิดตามข้อใด

                  1.  ชิงทรัพย์                                                                         2.  ปล้นทรัพย์

                  3.  รีดทรัพย์                                                                          4.  กรรโชกทรัพย์

  10.  เหตุผลในข้อใดที่ทำให้เกิดการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม

                  1.  เพราะมีคนต่างชาติเข้ามามาก                                    2.  เพราะคนไทยเสียเปรียบคนต่างชาติ

                  3.  เพราะต้องอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก                       4.  เพราะทุกคนทำอะไรตามใจชอบ

   

  มาตรฐาน  ส  2 .1    ป.6/2
   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม

                                            
  อันดีงาม

  1.
    ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม

                  1.  เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้                               2.  เกิดจากการอบรมสั่งสอน

                  3.  เป็นสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง                          4.  ช่วยทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน

  2.  การแห่นางแมวและการทำบุญบั้งไฟ
  เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านในด้านใด

                  1.  ด้านพิธีกรรมทางศาสนา                             2. 
  ด้านการเกษตร

                  3.  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี                          4. 
  ด้านความคิดสร้างสรรค์

  3.  ข้อใดที่ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระสงฆ์เกิดอาพาธมีการถวายเภสัชหรือยาแก่พระสงฆ์
  และถือเป็น 

       ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

                  1.  ประเพณีโยนบัว                                            2.  ประเพณีตักบาตรเทโว

                  3.  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง                                4. 
  ประเพณีค้ำโพธิ์  ค้ำไฮ

  4. ประเพณีค้ำโพธิ์  ค้ำไฮ 
  จัดเป็นประเพณีในภาคใด

                  1.  ภาคอีสาน                                                       2.  ภาคเหนือ

                  3.  ภาคใต้                                                             4.  ภาคกลาง

  5.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามสูญหายไป

                  1.  การรับค่านิยมจากต่างประเทศ                  

  2. 
  เยาวชนรุ่นใหม่สนใจการสื่อสารเทคโนโลยี

                  3.  เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

                  4.  การที่รัฐบาลส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น

  6. อาหารหลักของคนไทยคือข้าว  ชาวอินเดียคือโรตี  ชาวยุโรป คือขนมปัง 
  ข้อความดังกล่าว

         แสดงถึงอิทธิพลของสิ่งใดที่มีต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร

                  1.  ขนบธรรมเนียม                                            2.  ความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ

                  3.  ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์                          4.  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

  7.  ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยสร้างขึ้นมาตามสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

                  1.  การเวียนเทียน                                               2.  การทำบุญตักบาตร

                  3.  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่                                4. 
  การรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์

  8.  ข้อใดคือวัฒนธรรมทางภาคใต้

                  1.  รำเซิ้ง                                                               2.  หนังตะลุง

                  3.  โปงลาง                                                           4.  ฟ้อนเล็บ

  9.  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีผลดี  ยกเว้นข้อใด

                  1.  เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบของคนในท้องถิ่น

                  2.  สร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น

                  3.  สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

                  4.  แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คนอื่นได้ทราบ

  10.  ประเทศไทย 
  ลาว กัมพูชา 
  เวียดนามและมาเลเซีย 
  ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมมาจาก 

         ประเทศใด

  1. เขมรและจีน                                                  2.  พม่าและจีน

  3. 
  อินเดียและจีน                                                4.  อินเดียและพม่า

   

  มาตรฐาน  ส  2 .1    ป.6/3
   แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมตามกาลเทศะ

  1.  วัฒนธรรมใดที่แสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ

                  1.  ประเพณีแข่งเรือ                                           2.  ประเพณีแห่นางแมว

                  3.  ประเพณีแห่เทียนพรรษา                            4. 
  ประเพณีบวชลูกแก้ว

  2.  ใครแสดงถึงมารยาทที่เหมาะสมในสังคม

                  1.  สมชายจับมือทักทายเพื่อน                          2.  สมบัติไหว้เพื่อนในห้องทุกวัน

   3.  สมพงษ์เดินกอดคอกับน้องชาย                

  4. 
  สมหญิงใช้ช้อนตนเองตักกับข้าวที่รับประทานร่วมกับเพื่อน

  3.  มารยาทในห้องประชุมนักเรียนจะต้องระมัดระวังสิ่งใดมากที่สุด

  1. การเดินเข้าห้องประชุม                                                2.  การรับฟังวิทยากรการประชุมกัน

                 3.  การเคารพประธานการประชุม                  3.  การรับฟังบรรยายในการประชุม

   

  4. 
  ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะรับประทานอาหาร

                  1.  ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อต้องการ           2. 
  คุยเรื่องสนุก ๆตื่นเต้นให้เพื่อนฟัง

                  3.  เคี้ยวอาหารช้า  ๆไม่ให้มีเสียงดัง              4. 
  แบ่งปันอาหารให้เพื่อน

  5.  มารยาทในการพูดคือข้อใด

                  1.  พูดล้อเลียนเพื่อน                                          2.  พูดแซงในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

                  3.  พูดขอโทษเมื่อทำสิ่งที่รบกวนเพื่อน         4. 
  พูดคุยว่าตนเองดีและเก่ง

  6.  ในอดีตคนไทยมีวิธีในการรับประทานอาหารอย่างไร

                  1.  ใช้ช้อนกลาง                                                  2.  ใช้ช้อนส้อม

                  3.  ใช้ตะเกียบ                                                      4.  ใช้มือเปิบ

  7. 
  เมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราก้มศีรษะเป็นมารยาทเกี่ยวกับเรื่องใด

                  1.  การรู้หน้าที่                                                     2.  การต้อนรับ

                  3.  การมีน้ำใจ                                                      4.  การเคารพ

  8.  บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม

                  1.  โอ 
  สวมเสื้อลายแดงไปงานศพ                 2.  เก๋แต่งตัวสุภาพไปทำบุญที่วัด

                  3.  โต้งสวมหมวกในห้องเรียน                        4. 
  นุ่นแต่งชุดกีฬาไปงานแต่งงาน

  9.  เมื่อเราไปบ้านเพื่อนเราควรปฏิบัติตนอย่างไร

                  1.  ช่วยเพื่อนทำงานบ้าน                                  2. 
  เดินสำรวจรอบ ๆ บ้านเพื่อน

                  3.  ทำความเคารพผู้ใหญ่ในบ้าน                      4.  ทำตัวตามสบายเหมือนบ้านเราเอง

  10. 
  การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร

                  1.  นั่งอย่างสำรวม                                              2.  นั่งขัดสมาธิ

                  3.  นั่งไขว่ห้าง                                                     4.  นั่งโยกเก้าอี้

   

  มาตรฐาน  ส  2 .1    ป.6/4    อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย

  1.  ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เราไม่ควรรักษาไว้

  1. 
  ลูกควรเคารพพ่อแม่                                                      2.  น้องควรปฏิบัติตามพี่

  3. 
  ลูกควรประกอบอาชีพตามพ่อแม่                              4.  ลูกศิษย์ควรดำเนินตามรอยครู   

  2.  วัฒนธรรมในข้อใดที่ไทยดัดแปลงมาจากต่างประเทศ

                  1.  การกราบไหว้                                                                 2.  การกินหมาก

                  3.  การฟังเพลงไทยเดิม                                                     4.  การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร

  3.  ใครที่ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม

                  1.  จูนแต่งกายเลียนแบบชาวญี่ปุ่น                                  2.
  โจเข้าร่วมงานประเพณีที่จัดขึ้น

                  3.  จ้อยเห็นคุณครูแล้วเดินหนี                                         4.  จิ๋วข้ามถนนใต้สะพานลอย

   

   

  4.  ข้อใดที่มีความสัมพันธ์กัน

                  1.  ภาคกลาง  -  ลำตัด                                                       2.  ภาคเหนือ 
  -    รำเซิ้ง

                  3.  ภาคอีสาน 
  -    ฟ้อนเทียน                                         4.  ภาคใต้     
  -   เต้นกำรำเคียว

  5.  ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมแบบผสมผสาน

                  1.  เทศกาลกินเจ                                                                  2.  เทศกาลวันแห่งความรัก

                  3.  เทศกาลวันคริสต์มาส                                                   4.  เทศกาลวันสงกรานต์

  6.
   ประเพณีปอยน้อยเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

                  1.  พิธีการต่ออายุให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว  

  2. 
  พิธีบรรพชาที่มีการแห่ลูกแก้วหรือผู้บวช

                  3.  พิธีถวายเภสัชหรือยาแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ

                  4. 
  พิธีต่ออายุให้คนป่วยภายในครอบครัวให้มีอายุที่ยืนยาว

  7.  การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
  นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

                  1.  แต่งกายให้ทันยุคสมัยประจำ                              

  2. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาติตะวันตก

                  3.  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่     

  4. นำวัฒนธรรมชาติอื่นมาปรับใช้กับวัฒนธรรมไทย

  8.  การมุ่งเน้นวัฒนธรรมทางวัตถุมากเกินไปส่งผลต่อสังคมไทยมากที่สุดคือข้อใด

                  1.  คนในสังคมไทยมีจิตใจดีขึ้น                              2. 
  คนในสังคมไทยมีนิสัยเสียมากขึ้น

                  3.  คนในสังคมไทยมีฐานะร่ำรวย                          4. 
  คนในสังคมไทยมีงานทำทุกคน

  9.  นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดได้อย่างไร

                  1.  สะสมภาพวัฒนธรรม                                       

   2. 
  เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น

                  3.  เปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมให้เป็นสากล          

  4. 
  รับวัฒนธรรมทุกอย่างของต่างชาติ

  10. 
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใน  คือข้อใด

                  1.  ภาพยนตร์ไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีในการผลิต             

  2. 
  คนไทยนิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยว

                  3.  นิดาสั่งเค้กมาเลี้ยงเพื่อนๆ
  ในงานวันคล้ายวันเกิด

                  4. 
  หญิงไทยต้องทำงานหารายได้มาช่วยครอบครัวมากกว่าสมัยก่อน

   

   

  มาตรฐาน  ส  2 .1    ป.6/5   
  ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเลือกรับและใช้    

      ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

  1.  ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือข้อใด

                  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี                                      2. ข่าวลือในชุมชน

                  3. แถลงการณ์ผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้                          4.
  จดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรม

  2.
  ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

                  1.  รัฐบาลลดค่าเงินบาท                                                    2.  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

                  3.  การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม                                       4.  การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต

  3. 
  ถ้านักเรียนอ่านข่าวเรื่องเดียวกันจากหนังสือพิมพ์  2 
  ฉบับ 
  แต่รายละเอียดข้อความข่าวไม่ตรงกัน

       นักเรียนจะทำอย่างไร

                  1.  ตรวจสอบข่าวนี้จากแหล่งข่าวอื่น                              2.  ถามความคิดเห็นของผู้อื่น

                  3.  เชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับแรก