กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

  • ท่ากรรเชียง

    เป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับกีฬาแชร์บาส ยืดหยุ่น แทครักบี้ เทเบิลเทนนิสและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยให้ผู้เรียนนำความรู้ทักษะกีฬาไปพัฒนาร่างกายและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งกิจกรรมกีฬาเป็นสิ่งในการพัฒนาให้ตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ