กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

  • ท่ากบ

    ความสำคัญและการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ความสำคัญและประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณของวัยแรกรุ่น การปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สุขอนามัยทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ การปฐมพยาบาล
    การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การบริโภคและการเลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ประเภทของสมรรถภาพทางกาย ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี พฤติกรรมที่ปลอดภัย อุบัติเหตุ อันตรายจากการใช้สารเสพติด