กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ท่าผีเสื้อ

    การทำงานของระบบอวัยวะที่มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโต การพัฒนาการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยรุ่น ปัญหาของครอบครัวที่ไม่อบอุ่น การเสนอแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาคุณค่าของการเป็นเพศหญิงเพศชาย ภัยจากสื่อทางเพศ ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เสี่ยงเรื่องเพศ ปฏิบัติตนตามแนวทางเพื่อความปลิดภัยเป็นกิจนิสัย เฝ้าระวังความปลอดภัยที่บ้าน โรงเรียน ฝึกหนีไฟ ปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่าง ๆ เห็นคุณค่ารู้เท่าทัน ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในทุกเหตุการณ์ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

    อันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด การใช้สารเสพติดที่มีผลต่อสุขภาพ ครอบครัว สังคม ความอยากรู้อยากลองนำไปสู่ภัยจากสารเสพติด การป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากสารเสพติดการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การตรวจสัญญาณ ชีพจร ความบาดเจ็บ การช่วยเหลือเบื้องต้น การเคลื่อนย้าย วัดไข้ การจับชีพจร การป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักหลักเลี่ยงและรู้วิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันภัยจากการใช้ยาผิด ยาเสพติด อุบัติเหตุ อารมณ์และความเครียด